Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Anlaşma (bundan sonra “ANLAŞMA” olarak anılacaktır),————————————————– adresinde  mukim———————-(bundan sonra “———” olarak anılacaktır) ile Meşrutiyet Mah. Konur Sok. 25/12 Çankaya/ANKARA adresinde mukim BSİ Tercümanlık Danışmalık Elek. ve Elek. Sav. Sis. TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  ———– ve ŞİRKET bundan sonra tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Söz konusu bilgilerin gizli tutulması hususunda Taraflar aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır.

ŞİRKET, İŞ kapsamında ————- yetkili tedarikçisi olarak hareket edecektir.             1. İşbu ANLAŞMA’nın kapsamı TARAFLAR’dan herhangi birinin vakıf olduğu diğer TARAF’a ilişkin gizli bilgilerdir. İşbu ANLAŞMA kapsamında “GİZLİ BİLGİ”; bir TARAF’ın patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, yönetim kurulu faaliyet raporları, bağlılık raporları, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve bir TARAF’ın diğer TARAF’a temin ettiği her türlü döküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir

 1. Her bir TARAF, diğer Taraf’a ait GİZLİ Bilgiler ile ilgili olarak;

(a) Bu GİZLİ Bilgileri mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeyi,

(b) Bu GİZLİ Bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı,

(c) Doğrudan veya dolaylı olarak bu GİZLİ BİLGİ’leri İŞ’in amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. GİZLİ BİLGİ’ler ancak, diğer TARAF’ın önceden yazılı onayı alınmak ve üçüncü şahıstan GİZLİ BİLGİ’lere ilişkin işbu ANLAŞMA’da yer alan sınırlamaların bağlayıcılığını bildiren yazılı bir taahhütname alınması şartı ile ifşa edilebilir.

 1. TARAFLAR, GİZLİ BİLGİ’leri korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, TARAFLAR’ın kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır. TARAFLAR, Taraf’ın GİZLİ BİLGİ’lerini sadece bu işle ilgili olarak bilmesi gereken personeline temin edecek ve personeline söz konusu GİZLİ BİLGİ’lerin gizli tutulması gerektiğini bildirecektir. Buna rağmen personelin herhangi bir ihlali, işverenin sorumluluğu altında olacaktır.
 2. GİZLİ BİLGİ’nin, herhangi bir sebeple, işbu ANLAŞMA hükümlerine aykırı olarak veya olmayarak, üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynen devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması için, hiçbir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.
 3. İşbu ANLAŞMA, aşağıdaki GİZLİ BİLGİ’leri kapsamayacaktır:

(a) Kamu tarafından zaten bilinen veya TARAFLAR’ın sorumluluklarını ihlal etmeksizin kamunun eline geçen GİZLİ BİLGİ’ler,

(b) Yürürlükteki kanunlara ve/veya mahkeme kararlarına uyulması için ifşa edilmesi gereken GİZLİ BİLGİ’ler

 1. TARAFLAR’a ait GİZLİ BİLGİ’ler ve bu GİZLİ BİLGİ’ler ile ilgili hakların tamamı yalnızca söz konusu GİZLİ BİLGİ’nin sahibi olan TARAF’ın mülkiyetinde kalacaktır. TARAFLAR, GİZLİ BİLGİ’yi veren TARAF’ın, söz konusu GİZLİ BİLGİ ile ilgili olarak diğer TARAF’a herhangi bir hak, lisans veya başkaca bir yetki vermediğini kabul ederler. TARAFLAR, diğer TARAF’ın GİZLİ BİLGİ’lerinin değerli ticari bilgiler olduğunu kabul ederler. TARAFLAR, bu GİZLİ BİLGİ’lerin doğruluğu, bütünlüğü, durumu, uygunluğu ve ticarette kullanılabilirliği veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamayı ve garanti vermemeyi kabul ederler. TARAFLAR’dan herhangi biri diğer TARAF’ın GİZLİ BİLGİ’lerinin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesine neden olursa, bu durumu diğer TARAF’a derhal ve yazılı olarak rapor edecektir. İfşa eden TARAF, ifşasına neden olduğu GİZLİ BİLGİ ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı açılacak davalarda diğer TARAF ile işbirliğinde bulunacaktır. TARAFLAR, GİZLİ BİLGİ’lerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, GİZLİ BİLGİ sahibi TARAF açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle işbu ANLAŞMA’nın ihlali halinde, TARAFLAR, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, diğer TARAF’ın bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekâlet ücretlerinin tazmin edilmesi dâhil olmak üzere her türlü doğrudan zararını karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedirler.

TARAFLAR sadece bu Sözleşmeden doğan ve açıkça üstlendiği zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutulduğu hallerden -örneğin kasıt ve ağır ihmal gibi- sorumludur. İşbu Sözleşme kapsamında TARAFLAR’ın sorumluluğu her halde yapılacak işin bedeli ile sınırlıdır. TARAFLAR hiçbir şekilde mahrum kalınan kar, gelir kaybı vb. dolaylı zararlardan ötürü sorumlu tutulamazlar.

 1. TARAFLAR’ın işbu ANLAŞMA konusu ile ilgili bir iş ilişkisine girmeme kararı alması veya başka nedenlerle GİZLİ BİLGİ’lerin iadesinin talep edilmesi halinde, ifşa edilen GİZLİ BİLGİ’lerin tamamı ve bunların tüm kopyaları, bu GİZLİ BİLGİ’leri temin etmiş olan TARAF’a, yazılı talebini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkanı olmayan GİZLİ BİLGİ’ler ve kopyaları ise derhal imha edilecektir.
 1. TARAFLAR, diğer TARAF’ın önceden yazılı onayı olmaksızın bu ANLAŞMA’nın yapılmasına neden olan görüşmeleri veya bu ANLAŞMA’nın kapsamındaki görüşmeleri veya pazarlıkları veya bu ANLAŞMA uyarınca temin edilen GİZLİ BİLGİ’leri, yasaların zorunlu kıldığı durumlar hariç, herhangi bir şekilde dağıtmamayı, ifşa etmemeyi, halka açıklamamayı, basın bültenine konu etmemeyi, reklam konusu yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedirler.
 2. İşbu ANLAŞMA’dan doğan veya ANLAŞMA dolayısıyla doğan haklar kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez.
 3. İşbu ANLAŞMA, Türk hukuk mevzuatına tabi olacaktır, herhangi bir uyuşmazlık halinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 4. TARAFLAR, işbu ANLAŞMA’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya ifa edilemezliği halinin, ANLAŞMA’nın diğer hükümlerinin geçerliliğine ve ifa edilebilirliğine halel getirmeyeceğini kabul ederler.
 5. Bu ANLAŞMA üzerindeki düzeltmeler yazılı olarak yapılmadığı ve her iki TARAF’ça imzalanarak onaylanmadığı takdirde geçerli kabul edilmeyecektir.
 6. Bu ANLAŞMA çerçevesinde yapılacak olan tüm tebligatlarda TARAFLAR’ın yasal ikametgâhları olan tebligat adresleri yukarıda belirtilen adreslerdir. TARAFLAR yasal ikametgâlarını değiştirdikleri takdirde bu değişikliği karşı TARAF’a 7 iş günü içerisinde noter kanalı ile bildirecektir. Bu hükme aykırı davranan TARAF’ın diğer TARAF nezdindeki adresine yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır. Yukarıda anılan nedenle bir TARAF’a yapılan tebligatın bila tebligat şerhi ile geri dönmesi halinde, karşı TARAF’a bu tarihten itibaren tebligatın yapılmış olduğu kabul edilecektir.
 7. İşbu ANLAŞMA hükümleri, TARAFLAR arasında nihai bir anlaşma yapılmasa dahi ….. (1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Taraflar, 14 maddeden müteşekkil işbu ANLAŞMA’yı ——————- tarihinde bir orijinal imzalı suret halinde akdetmişlerdir

BSİ Tercümanlık Danışmalık Elek. ve Elek. Sav. Sis. TİC. LTD. ŞTİ

WhatsApp
1
Sorunuz mu Var ?
BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?